MARSK

lægan-pumpestation-tøndermarsken

PUMPESTATIONER

Pumpestationerne er en af hjørnestenene i Tøndermarskens afvanding, da de sørger for, at regnvandet fra lavtliggende marskjorder pumpes væk. Da jorden er leret, løber vandet fra markerne via grøblerender og grøfter ud i kanalsystemet. Via kanalerne ledes vandet til pumpestationerne, hvor roterende skovlhjul hæver vandet op i Tøndermarskens inddigede vandløb.

Tidligere anvendtes vinddrevne bevandings- og afvandingsmøller, men pumperne i de fire pumpestationer er alle elektriske. De fire pumpestationer i Tøndermarsken er Lægan, Nørremølle, Højer og Sejersbæk. Gotteskoog i Tyskland afvandes af den tyske pumpestation Verlath, der også pumper vandet op i Vidå.

Lægan Pumpestation
Lægan Pumpestation fra 1929 er den største af fire pumpestationer, der blev opført i forbindelse med Tøndermarskens afvanding i 1927-30. Bygningen er opført i Bedre Byggeskik og er tegnet af godsinspektør på Schackenborg Slot, H. C. Davidsen. Den afvander et område på ca. 8.000 ha.

Området omkring Lægan rummer betydelige spor af Tøndermarskens historie. Da diget fra 1556 resulterede i dårlige adgangsmuligheder til Tønder via Vidåen, lagde skibene til ved Lægan – heraf navnet. I 1929 blev marskens største pumpestation opført her som led i Tøndermarskens afvanding. Samtidig med den effektive dræning har man øst for pumpestationen givet vandet plads og skabt Nørresø. Baggrunden for projektet er et behov for forbedrede forhold for den truede fisk snæblen. Nørresø og den nærliggende Magisterkog tiltrækker et rigt fugleliv.

Regnfuld marts. 
Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

SLUSER

Sluserne i Tøndermarsken leder Vidå ud gennem marskens diger og lukker af for det daglige højvande og stormfloder. I dag er Vidåslusen i Det fremskudte Dige Tøndermarskens yderste sluse. Den består af tre kamre med hver to sluseporte af træ ud mod havet. Inderst mod Vidå sidder tre stormskodder, som en ekstra sikring. Sluseportene lukker af sig selv, når vandstanden i Vadehavet er højere end vandstanden i Vidå. Når sluseportene er lukkede, stiger vandstanden i Vidå, indtil vandstanden i Vadehavet atter falder, og åvandet kan presse sluseportene op.

Vidåslusen
Vidåslusen er et godt udgangspunkt for en gåtur ved Det fremskudte Dige eller langs Vidåen.

Det er Vidåslusen, der afvander Vidåen. Det vil sige, at slusen sørger for, at vand fra Vidåen kan løbe ud i Vadehavet, mens den forhindrer vand fra Vadehavet i at løbe ind i Vidåen. Det sker ved hjælp af sluseporte, der åbner og lukker automatisk, når vandstanden i Vadehavet er højere end vandstanden i Vidå. Det sker både ved det daglige højvande og ved stormfloder i forbindelse med kraftigt blæsevejr.

På blæsende dage kan det være næsten umuligt at stå oprejst på diget ved Vidåslusen, mens der på klare dage er en fantastisk udsigt. Her kommer du som besøgende helt tæt på naturen, her er det muligt at se både fugle og får, der afgræsser digerne.

Højer Sluse
Inden opførslen af Det Fremskudte Dige og Vidåslusen i 1982 var Højer Sluse den yderste sluse mod Vadehavet. Højer SLuse blev opført i 1861 i forbindelse med inddigning af Ny Frederikskog. I dag fungerer Højer Sluse som en ekstra sikkerhed mod stormflod.

 

 

ORD I MARSKEN

MARSK :
Lavtliggende land ved Vadehavskysten dannet af havet.

GESTEN:
En højereliggende jord. Her bosatte mennesker sig i sikkerhed for vandet.

TIDEVAND:
Det, at vandet stiger og falder to gange i døgnet. Ved Højer er forskellen på høj- og lavvande 180 cm.

HAVDIGE:
En jordvold, der beskytter det bagvedliggende lave land mod havet ved høj vandstand og stormflod.

ÅDIGE:
En jordvold, der sikrer, at åvandet ikke oversvømmer Tøndermarsken.

SLUSE:
Sikrer at vandet kan løbe ud i Vadehavet ved lavvande. Slusen beskytter Tøndermarsken mod oversvømmelser ved højvande og stormflod.

PUMPESTATION:
Pumper overskudsvand fra mindre kanaler og render op i de inddigede åer.

KOG:
Inddiget marskområde.

GRØBLERENDER:
Ses som render på markerne. Levn fra tidligere tiders landvinding.

VÆRFTER:
Kunstige høje i den flade marsk. Her byggede man sine huse for at sikre mod oversvømmelser.

TILTER:
Tidligere fiskehytter.

MOJN:
Sønderjysk hilsen.

O saam ti i æ Tynnemarsk

Hvordan ser der ud i Tøndermarsken, mens bilister holder i kø, busserne larmer og folk løber over gaderne i de store byer?

Her giver vi et bud: