MARSK

lægan-pumpestation-tøndermarsken

MARSKEN

Marsken er en kyststrækning i lavliggende områder, den strækker sig fra Rejsbymarsken i nord til Ejdersted i syd, og er en del af Vadehavet.

Marsken vokser sig større og større, for hver gang der er tidevand, to gange med tolv timers mellemrum, hvor tidevandet samler materialer op til marsken, og på den måde dannes der hele tiden nye områder.

Regnfuld marts. 
Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

SLUSER

Sluserne i Tøndermarsken leder Vidå ud gennem marskens diger og lukker af for det daglige højvande og stormfloder. I dag er Vidåslusen i Det fremskudte Dige Tøndermarskens yderste sluse. Den består af tre kamre med hver to sluseporte af træ ud mod havet. Inderst mod Vidå sidder tre stormskodder, som en ekstra sikring. Sluseportene lukker af sig selv, når vandstanden i Vadehavet er højere end vandstanden i Vidå. Når sluseportene er lukkede, stiger vandstanden i Vidå, indtil vandstanden i Vadehavet atter falder, og åvandet kan presse sluseportene op.

Vidåslusen
Vidåslusen er et godt udgangspunkt for en gåtur ved Det fremskudte Dige eller langs Vidåen.

Det er Vidåslusen, der afvander Vidåen. Det vil sige, at slusen sørger for, at vand fra Vidåen kan løbe ud i Vadehavet, mens den forhindrer vand fra Vadehavet i at løbe ind i Vidåen. Det sker ved hjælp af sluseporte, der åbner og lukker automatisk, når vandstanden i Vadehavet er højere end vandstanden i Vidå. Det sker både ved det daglige højvande og ved stormfloder i forbindelse med kraftigt blæsevejr.

På blæsende dage kan det være næsten umuligt at stå oprejst på diget ved Vidåslusen, mens der på klare dage er en fantastisk udsigt. Her kommer du som besøgende helt tæt på naturen, her er det muligt at se både fugle og får, der afgræsser digerne.

Højer Sluse
Inden opførslen af Det Fremskudte Dige og Vidåslusen i 1982 var Højer Sluse den yderste sluse mod Vadehavet. Højer SLuse blev opført i 1861 i forbindelse med inddigning af Ny Frederikskog. I dag fungerer Højer Sluse som en ekstra sikkerhed mod stormflod.

ORD I MARSKEN


EBBE:

Når tidevandet står lavest.

FLOD:
Når tidevandet står højest

.GESTEN:
En højereliggende jord. Her bosatte mennesker sig i sikkerhed for vandet.

GRØBLERENDER:
Ses som render på markerne. Levn fra tidligere tiders landvinding.

HAVDIGE:
En jordvold, der beskytter det bagvedliggende lave land mod havet ved høj vandstand og stormflod.

KOG:
Inddiget marskområde.

MARSK :
Lavtliggende land ved Vadehavskysten dannet af havet.

PUMPESTATION:
Pumper overskudsvand fra mindre kanaler og render op i de inddigede åer.

SLUSE:
Sikrer at vandet kan løbe ud i Vadehavet ved lavvande. Slusen beskytter Tøndermarsken mod oversvømmelser ved højvande og stormflod.

TIDEVAND:
Det, at vandet stiger og falder to gange i døgnet. Ved Højer er forskellen på høj- og lavvande 180 cm.

TILTER:
Tidligere fiskehytter.

VÆRFTER:
Kunstige høje i den flade marsk. Her byggede man sine huse for at sikre mod oversvømmelser.

ÅDIGE:
En jordvold, der sikrer, at åvandet ikke oversvømmer Tøndermarsken.

 

SØNDERJYSKE ORD


AUTEN:
Aften

BACHÆTTE:
Bagefter

BOM:
Sønderjysk ord for slik

FISSEMAN:
Fugleskræmsel

GAF:
Et hul

HOPPAID:
En frø

JAMSK:
Træt/søvnig

KACH:
Kage

KNEPKACH:
En bestemt type småkage

KRITBAR:
Trillebør.

MOJN:
Sønderjysk hilsen

SINNE MÆ Æ’ VINNE:
Rolig nu / Slap af

O saam ti i æ Tynnemarsk

Hvordan ser der ud i Tøndermarsken, mens bilister holder i kø, busserne larmer og folk løber over gaderne i de store byer?

Her giver vi et bud: