FUGLE

Tøndermarsken er et af Danmarks rigeste fuglelokaliteter.

Det særlige kulturlandskab, hvor man har formgivet formgivet landskabet med de mange vådområder, skaber gode ynglemuligheder for fisk – og især fugle.

Tøndermarsken rummer et så enestående fugleliv, at flere områder er udpeget som fuglebeskyttelsesområder, hvor fuglenes yngle- og fourageringsområder skal sikres og bevares

FUGLE

Træk- og rastefugle
Tøndermarsken er kendt for de mange vandfugle, der samles her. Gæs ankommer i tusindvis, bl.a. bramgås, kortnæbbet gås, grågås og blisgås. Alle ande- og vadefuglearter, der findes i Danmark, kan ses på lokaliteten i løbet af året, når de trækker gennem området eller raster i marsken.

Rovfugle, der regelmæssigt besøger området, er bl.a. vandrefalk, dværgfalk, fjeldvåge, blå kærhøg og havørn, mens store flokke af småfugle som drosler, pibere, vipstjerter, lærker, svaler og finker gæster landskabet.

Sort sol
Et spektakulært fænomen, der kan opleves om foråret og om efteråret, er ”Sort Sol”. Her flyver kæmpeflokke af stære i fantastiske formationer over engene, før de går til overnatning i rørskovene.

musvåge-tøndermarsken

Tøndermarskens vådområder - gode fuglelokaliteter

gl.frederikskog-tøndermarsken

Gammel Frederikskog
Her bevæger man sig i den bedst bevarede del af Tøndermarsken, hvor rødben, vibe og stor kobbersneppe yngler. Bemærk de talrige kanaler og grøfter – et udstrakt be- og afvandingssystem, som om sommeren giver vand til markerne og dræner dem om vinteren.

det-fremskudte-dige-tøndermarsken

Margrethe Kog
Margrethekog opstod, da man i årene 1979 – 1981 anlagde Det fremskudte Dige. Fra 1861-diget har man et flot udsyn ud over det fredede område. I klæggravene, som nu bliver naturgenoprettet med støtte fra Nationalpark Vadehavet, holder mange fugle til.

sort-sol-tøndermarsken

Hasberg
Hasberg Sø ligger på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Fra et fugleskjul på diget har man en sjælden mulighed for at være helt tæt på livet i en rørskov. Her yngler blandt andet den meget sjældne sortterne. Her yngler også rørdrum, rørhøg, skeand, knarand og atlingand. Søen er desuden en velkendt lokalitet for sort-sol.

Tøndermarsken Magister Kog

Magisterkogen
Den sumpede kog, der er en slags udposning på Vidåen, er et af de mest kendte steder for naturfænomenet sort sol, som opstår når tusindevis af stære går til overnatning i rørskovene. I Magisterkog yngler bl.a. rørdrum, grågås, knarand, rørhøg, plettet rørvagtel samt alle de almindelige sumpfugle. Området huser også Danmarks største bestand af blåhals.

nørresø-tøndernarsken

Nørresø
Vådområdet Nørresø og Hestholm Sønder Kog blev etableret i 2010 for at gendanne de nødvendige gyde- og opvækstområder for den meget sjældne fisk, snæbel. Projektet har også gavnet mange andre dyre- og plantearter, og området har et rigt fugleliv. Her kan man året rundt opleve mange af de samme vandfugle som andre steder i naturen i Tøndermarsken. Men ved Nørresø kan man tit komme meget tættere på fuglene.

bramgæs-Tøndermarsken-Marskstien

Siltoft
Siltoft er Danmarks vestligste grænseovergang. Tager man en afstikker vestpå til Vadehavet, kan man opleve den kunstigt anlagte og lavvandede saltvandssø med et rigt liv af vadefugle. Søen på den tyske side er fersk og rummer derfor nogle helt andre fuglearter.

Rudbøl Sø

Rudbøl Sø
Rudbøl Sø er ret lavvandet og den dansk-tyske grænse går midt igennem søen. du kan gå på ådiget langs søen, hvor der er fin udsigt over søen og dens fugleliv. Her yngler blandt andet rørdrum, grågæs, knarand, rørhøg pg plettet rørvagtel. Rørdrummens særprægede kald høres i hele forårsperioden.

Rørdrummen er en af de mest særprægede danske fugle. Det er en mellemstor hejre, der sjældent lader sig se, da den er utrolig godt camoufleret og ret sky. Til gengæld kan man om foråret høre hannernes mystiske ”sang” – den såkaldte pauken – der lyder lidt, som når man puster i en tom flaske. Rørdrummens pauken er så kraftig, at den kan høres flere kilometer væk.

Bramgæs

Bremsbøl Sø
Siden år 2013 har Bremsbøl Sø været en del af Fugleværnsfondens reservater. Området er blevet til som en del af et dansk-tysk projekt, hvor man, for at skabe mere plads til de større mængder af nedbør, aftager vand fra Vidåsystemet. Fra p-pladsen ved Bremsbølvej går der en sti ned til et stort fugleskjul, hvorfra der er en fin udsigt over det meste af en nyskabt sø med en kunstig yngleø og omkranset af afgræssede enge.

Bremsbøl Sø er et fristed for store flokke af blandt andre pibeænder, gråænder og troldænder. På markerne græsser tit flokke af sang- og pibesvaner i vinterhalvåret sammen med tusindvis af bramgæs og blisgæs. Af vadefugle ses ofte klirerne – sortklire, hvidklire, svaleklire og mudderklire.