Natur

Tøndermarskens lige findes ikke andre steder i verden. Her på kanten til vandet og i kanten af landet er der enestående kulturarv. Og her er en så enestående natur, at den er på UNESCOS fornemme liste over verdensarv.

FUGLE

Tøndermarsken er et af Danmarks rigeste fuglelokaliteter.

I Magisterkog yngler bl.a. rørdrum, grågås, knarand, rørhøg, plettet rørvagtel samt alle de almindelige sumpfugle. Området huser også Danmarks største bestand af blåhals.

Hasberg Sø er ynglested for sortterne. Her yngler også rørdrum, rørhøg, skeand, knarand og atlingand.

Nørresø, beliggende lige nord for Ubjerg og i gå-afstand fra Tønder, blev etableret i år 2010. Her kan man året rundt opleve mange af de samme vandfugle som andre steder i naturen i Tøndermarsken. Men ved Nørresø kan man tit komme tættere på fuglene.

Træk- og rastefugle
Området er kendt for de mange vandfugle, der samles her. Gæs ankommer i tusindvis, bl.a. bramgås, kortnæbbet gås, grågås og blisgås. Alle ande- og vadefuglearter, der findes i Danmark, kan ses på lokaliteten i løbet af året, når de trækker gennem området eller raster i marsken.

Rovfugle, der regelmæssigt besøger området, er bl.a. vandrefalk, dværgfalk, fjeldvåge, blå kærhøg og havørn, mens store flokke af småfugle som drosler, pibere, vipstjerter, lærker, svaler og finker gæster landskabet.

Sort sol

Et spektakulært fænomen, der kan opleves om foråret og om efteråret, er ”Sort Sol”. Her flyver kæmpeflokke af stære i fantastiske formationer over engene, før de går til overnatning i rørskovene.

NATUR- OG KULTURLANDSKAB

Naturen i Tøndermarsken bærer præg af menneskers tilstedeværelse. Da de første mennesker flyttede til Tøndermarsken i 1100-tallet tænkte man ikke over vandets vildskab og nødvendigheden i, at kontrollere naturens styrke, hvis menneskelivet skulle leve videre i området. Efter flere stormfloder begyndte man derfor at bygge diger. Det første dige blev opført i 1556 og det senest, Det fremskudte Dige, som inddiger Margrethekogen, stod færdig i 1982. Tøndermarsken bærer derfor præg af marskbefolkningens nødvendige kontrol af landskabet, men denne er samtidig med til at berige dyrelivet i området, da formgivningen af landskabet blandt andet skaber gode ynglemuligheder for fugle og fisk.

–  Læs mere om Tøndermarskens diger, sluser og pumpestationer

Nørresø

Vådområdet Nørresø og Hestholm Sønder Kog er skabt for at gendanne de nødvendige gyde- og opvækstområder for den meget sjældne fisk, snæbel. Projektet har også gavnet mange andre dyre- og plantearter, og området har et rigt fugleliv.

Hasberg Sø

Hasberg Sø ligger på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Fra et fugleskjul på diget har man en sjælden mulighed for at vær ehelt tæt på livet i en rørskov. Her yngler blandt andet den yderst sjældne sortterne. Søen er desuden en af de mest velkendte lokaliteter for sort-sol.

Magisterkogen

Den sumpede kog, der er en slags udposning på Vidåen, er et af de mest kendte steder for naturfænomenet sort sol, som opstår når tusindevis af stære går til overnatning i rørskovene. Stien går forbi Utenwarf, hvor den verdensberømte maler, Emil Nolde, boede.

Gammel Frederikskog

Her bevæger man sig i den bedst bevarede del af Tøndermarsken, hvor rødben, vibe og stor kobbersneppe yngler. Bemærk de talrige kanaler og grøfter – et udstrakt be- og afvandingssystem, som om sommeren giver vand til markerne og dræner dem om vinteren.

Siltoft

Siltoft er Danmarks vestligste grænseovergang. Tager man en afstikker vestpå til Vadehavet, kan man opleve den kunstigt anlagte og lavvandede saltvandssø med et rigt liv af vadefugle. Søen på den tyske side er fersk og rummer derfor nogle helt andre fuglearter.

Margrethe Kog

Margrethekog opstod, da man i årene 1979 – 1981 anlagde Det fremskudte Dige. Fra 1861-diget har man et flot udsyn ud over det fredede område. I klæggravene, som nu bliver naturgenoprettet med støtte fra Nationalpark Vadehavet, holder mange fugle til.